Privacy Statement

Dit is het privacy statement van Roemeling Fiscaal Advies B.V., gevestigd te 3602 ZM  Maarssen aan de Fahrheuslaan 32 (hierna: Roemeling Fiscaal Advies), https://www.fiscaaladvies.biz

1. Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier, contactformulier of bestellingen die u plaatst. Roemeling Fiscaal Advies hecht groot belang aan de privacy van zijn klanten en betracht daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Roemeling Fiscaal Advies verwerkt data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Roemeling Fiscaal Advies is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen Roemeling Fiscaal Advies bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Roemeling Fiscaal Advies is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leg ik uit welke gegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

2. Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Roemeling Fiscaal Advies verwerkt:

 • Voor- en achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres van een websitebezoeker;
 • Geboortedatum;
 • Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel;
 • Burgerservicenummer (BSN), Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN);
 • Btw-nummer of Btw-Identificatienummer.

3. Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kan Roemeling Fiscaal Advies u mogelijk niet goed van dienst zijn.

Indien u Roemeling Fiscaal Advies geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, kunnen op de verwerking van uw persoonsgegevens de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van uw persoonsgegevens kan in dat geval zonder uw toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of wordt, dan wel noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Roemeling Fiscaal Advies. Daarnaast kan er op mij een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken.

Roemeling Fiscaal Advies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Fiscale dienstverlening;
 • Het geven van fiscale- en juridische adviezen;
 • Het verzorgen van btw-aangiften, het indienen van suppleties op eerder ingediende btw-aangiften, het verzorgen van opgaven intracommunautaire prestaties (ICP) en het indienen van wettelijk verplichte opgaven bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS);
 • Het indienen van bezwaarschriften of beroepschriften, het vertegenwoordigen van u in geschillen met de Belastingdienst. Hieronder wordt uitdrukkelijk begrepen het indienen van beroepschriften en verweerschriften bij de Rechtbank, het Gerechtshof of de Hoge Raad. 
 • Het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van de dienstverlening;

Uitgangspunt hierbij is dat het verwerken en opslaan van persoonsgegevens plaatsvindt op grond van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. Roemeling Fiscaal Advies is verplicht op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) om uw identiteit te controleren en om een kopie van een geldig identiteitsbewijs te maken. Verder legt Roemeling Fiscaal Advies, voor zover wettelijk vereist, de persoonsgegevens vast, die bij de Kamer van Koophandel zijn vastgelegd van u, uw onderneming of een rechtspersoon waarin u direct of indirect deelneemt of zeggenschap uitoefent. 

4. Bewaren van persoonsgegevens

Roemeling Fiscaal Advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na het beëindigen van de overeenkomst van opdracht worden uw persoonsgegevens alleen nog bewaard om aan een wettelijke verplichting te kunnen voldoen of om nakoming van de op Roemeling Fiscaal Advies rustende verplichtingen op grond van de met u gesloten overeenkomst te kunnen bewijzen. Tot de wettelijke verplichtingen behoren uitdrukkelijk de bewaarverplichting van zeven jaar op grond van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen en van tien jaar voor dienstverlening met betrekking tot onroerende zaken op grond van de Wet op de Omzetbelasting 1968. 

5. Bron van verwerkte persoonsgegevens

Als Roemeling Fiscaal Advies persoonsgegevens van u verwerkt, die niet van uzelf zijn verkregen, dan zal dat altijd gebeuren in het kader van de verstrekte opdracht. De bron van die gegevens zal dan met name één van de volgende zijn:

 • Belastingdienst;
 • Kamer van koophandel;
 • Makelaar of andere adviseur; 
 • Notaris;
 • Financieel adviseur/accountant;
 • Advocaat;
 • Tussenpersoon;
 • Salarisadministrateur;
 • Belastingadviseur.

6. Verstrekking aan derden

Roemeling Fiscaal Advies kan uw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die Roemeling Fiscaal Advies met u sluit, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van Roemeling Fiscaal Advies, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op Roemeling Fiscaal Advies rust. Roemeling Fiscaal Advies kan de door u verstrekte persoonsgegevens delen met de Belastingdienst voor zover dit voor uitvoering van de met u overeengekomen opdracht noodzakelijk is of voor zover hiertoe een wettelijke verplichting bestaat. 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Roemeling Fiscaal Advies – indien vereist op grond van de AVG – een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Roemeling Fiscaal Advies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekt Roemeling Fiscaal Advies uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming, tenzij er een wettelijke verplichting voor het verstrekken van uw persoonsgegevens bestaat. 

7. Commerciële doeleinden

Roemeling Fiscaal Advies kan uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader te informeren over onze dienstverlening. U zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door u geregistreerde e-mailadres. Indien u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kunt u dit eenvoudig aangeven door op “uitschrijven” te klikken in de ontvangen email.

Uw persoonsgegevens worden door ons ook gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar.

Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

8. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Roemeling Fiscaal Advies maakt gebruik van de navolgende cookies:

Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor geen voorafgaande toestemming van u nodig is. 

Tracking cookies: er worden cookies geplaatst die uw surfgedrag bijhouden zodat ik op maat gemaakte content kan aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

9. Inzien, corrigeren of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien Roemeling Fiscaal Advies over digitale persoonsgegevens beschikt die óf met uw toestemming worden verwerkt óf worden verwerkt om een overeenkomst die wij met u hebben gesloten uit te voeren.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van u bewaren in een leesbaar computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar  

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Roemeling Fiscaal Advies u om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Roemeling Fiscaal Advies reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) 

10. Contact

Roemeling Fiscaal Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de heer Roemeling via of telefonisch op 06 45 47 16 18.

Spring naar toolbar